ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ

កម្មវិធីភាពជាដៃគូកម្ពុជា អូស្ត្រាលី សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់ (CAPRED) គឺជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់អូស្ត្រាលីនៅកម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះ ទទួលបានថវិកាគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី និងអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុន Cowater International។

គោលដៅចម្បងនៃកម្មវិធី CAPRED គឺជួយឱ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវកំណើនកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់ បរិយា​បន្ន និងនិរន្តភាព។

មិនអាចរកឃើញអ្វីដែលអ្នកចង់រកឬ?
សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារនៃកម្មវិធី CAPRED

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនៃកម្មវិធី CAPRED

អគារ GIA Tower ជាន់ទី ១៧ ផ្លូវសុភមង្គល កោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

សម្រាប់ការសាកសួរទូទៅ

សម្រាប់សំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន សូមទាក់ទងមកកាន់យើង តាមរយៈអ៊ីមែល៖ info@capred.org