អំពី កម្មវិធី CAPRED

កម្មវិធីភាពជាដៃគូ កម្ពុជា អូស្ត្រាលី សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់ (CAPRED) គឺជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់អូស្ត្រាលី ដែលកំពុងអនុវត្តនៅកម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះទទួលបានថវិកាគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី និងអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុន Cowater International។

កម្មវិធី CAPRED ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់គាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងបង្កើនភាពធន់ និងនិរន្តភាព ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (ពីឆ្នាំ ២០២២ ដល់ឆ្នាំ ២០២៧)។

កម្មវិធី CAPRED អនុវត្តសកម្មភាព ដើម្បីនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូប។ យើងជួយអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយដែលផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះ និងបង្កើនការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីឱ្យមានការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកស្អាត និងថាមពល ជាពិសេស ដើម្បីផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់សហគ្រាសដឹកនាំដោយស្ត្រី និងក្រុមដែលងាយរងគ្រោះ។ យើងជំរុញឱ្យមានការវិនិយោគ និងកំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលផ្តល់នូវតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ ព្រមទាំងកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងថ្មីៗ ដែលកើតឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីការពារបរិស្ថានសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។

របៀបដែលកម្មវិធី CAPRED ដំណើរការ

កម្មវិធី CAPRED នឹងពង្រីកវិសាលភាពការងាររបស់ខ្លួន (យើងហៅគំនិតរបស់យើងថាជា "អន្តរាគមន៍") ដើម្បីសម្រេចបាននូវបរិវត្តកម្ម, ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង និងភស្តុតាងក្នុងលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងមានភាពបត់បែន និងហ៊ានទទួលយកហានិភ័យ, កសាងភាពជាដៃគូយូរអង្វែង, ចាត់ទុកសមភាពយេនឌ័រ ពិការភាព និងបរិយាបន្នសង្គម (GEDSI) ថាជាស្នូលនៃរាល់សកម្មភាព ដែលកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងអនុវត្ត ព្រមទាំងបញ្ចូលភាពធន់នឹងអាកាសធាតុទៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នៃកម្មវិធីរបស់យើង។

បរិវត្តកម្មនៃកម្មវិធី CAPRED ពិពណ៌នាពីអ្វីដែលជាលទ្ធផលកើតចេញពីការងាររបស់យើង ប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការទៅស្របតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើងនៃអនាគត គឺប្រកបដោយភាពសុទិដ្ឋិនិយម៊ យើងនឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គ ហើយយើងនឹងរួមគ្នាដោះស្រាយឱ្យបានជោគជ័យ។ ចក្ខុវិស័យនេះជាមគ្គទេសក៍ត្រួសត្រាយផ្លូវ សម្រាប់រាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលយើងធ្វើ។

គំនិត

សកម្មភាព ការងារសាកល្បង

ការវាយតម្លៃ

ពង្រីកវិសាលភាព

បរិវត្តកម្ម

កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ការពិគ្រោះយោបល់ ដើម្បីកំណត់ពីវិសាលភាព ការប្រមូលទិន្នន័យ
ការរចនា និងការរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយ និងការអនុវត្តសកម្មភាព
ភ័ស្តុតាងផ្តល់ភ្លើងខៀវ ឱ្យចាប់ផ្តើមពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្ត
កសាងឥទ្ធិពល និងសម្ព័ន្ធភាព ដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ ការអនុវត្តទូទាំងប្រទេស
ការផ្លាស់ប្តូរដែលគេអាចមើលឃើញ
ភាពធន់ បរិយាបន្ន និងមាននិរន្តភាព
ការបញ្ជាក់ពីទស្សនទាន

យើងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យឯកជន ក្នុងន័យកសាងសម្ព័ន្ធភាពដែលនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ។ យើងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីៗ មានភាពរហ័សរហួន និងភាពបត់បែន ផ្តល់ការបំពេញបន្ថែម និងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងវិស័យទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់អនុវត្តដោយដៃគូដទៃទៀត។

ជារឿយៗការបំពេញបន្ថែមបែបនេះ ការទាមទារឱ្យមានការទទួលយកហានិភ័យ និងទាញប្រយោជន៍ពីមូលធន ឬនីតិវិធីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។ បើតាមទស្សនៈយល់ឃើញរបស់យើង បរិវត្តកម្មដែលពិតប្រាកដ ត្រូវមានលក្ខណៈបរិយាបន្ន លើកស្ទួយភាពអង់អាច និង ត្រៀមមនុស្សជំនាន់ក្រោយឱ្យអាចបន្សាំខ្លួន និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

តើអ្នកចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារ កម្មវិធី CAPRED ឬ? សូមមើលឱកាសការងាររបស់យើង

អាន​បន្ថែម